วิสัยทัศน์ - พันธกิจ


วิสัยทัศน์
     การศึกษามีมาตรฐาน สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูเทคโนโลยี เป้นคนดีของสังคมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

สีประจำโรงเรียน
         ม่วง - ขาว  
         ม่วง  หมายถึง ความเข็มแข็ง ความเชื่อมั่น
         ขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด
คำขวัญ
    มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งหาคุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว
           "การศึกษาพาชีวิตสดใส"

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
           ต้นปีบ - ต้นกาสะลอง