บุคลากร

นายสมพงษ์  เชื้อบาง
ครู คศ. 2

นางสาวกมลชนก อินวรรณ์
ครูผู้ช่วย


นายโสภณ  สีหะอำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว

นางสาวจุฑามาศ  นาคมูล
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา  กันนา
ครูอัตรจ้าง


นายมนตรี  สอาดอ่ำ
ธุรการโรงเรียน

นายชนะ  กิ่งรอด
พนักงานบริการ


นางวันเพ็ญ  อรรคเดโช
ครู คศ.2

   
นางสาวมะลิวัลย์  เน่าดง
ครูอัตรจ้าง