ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

โพสต์1 มิ.ย. 2562 07:10โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2562 07:13 ]


ชื่อผลงาน      :  รายงานผลการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

 ชื่อผู้ศึกษา        :  นายโสภณ  สีหะอำไพ

 ปีการศึกษา       :  2561

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อยกระดับผลการประเมินความสามารถด้าน   การอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  2) เพื่อยกระดับผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    3) เพื่อยกระดับผล การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ 4)  เพื่อประเมินความพึงพอใจการบริหารโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษา  จำแนกเป็น 1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน  2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 8 คน  3) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  3 คน  4) ครูผู้สอน/วิทยากร  จำนวน 7 คน  และ5) ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 20 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพด้านความสมบูรณ์เหมาะสมของโครงการ  2) ประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   3) แบบประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   4) แบบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษาพบว่า

          1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1

          2. ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

          3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น เป็นไปตรมวัตถุประสงค์ข้อที่ 3

          4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองต่อการบริหารโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  พบว่า  มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4

  

กิตติกรรมประกาศ

              รายงานการประเมินโครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียน     บ้านคลองกะพั้ว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  สำเร็จลุล่วง ได้ด้วยดี   เป็นเพราะได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากคณะครู  นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว ที่สละเวลา  ให้ความอนุเคราะห์  ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการชี้แนะ ปรับปรุงแก้ไข และให้ข้อสังเกตบางประการ  ในการดำเนินงานการประเมินโครงการในครั้งนี้  ขอขอบคุณนักวิชาการทั้งหลายที่ปรากฏรายนามในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยความเคารพยิ่ง  ขอบคุณผู้บริหารหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ได้ให้การชี้แนะ ช่วยเหลือ สนับสนุน  ผู้ศึกษาระลึกเสมอว่าความสำเร็จของการศึกษา   ครั้งนี้เป็นผลมาจากความปรารถนาดีของทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา  คุณค่าผลงานทางวิชาการเล่มนี้  ผู้ศึกษาขอมอบให้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อนำส่วนที่เป็นประโยชน์       ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาต่อไป

 

                                                                     โสภณ  สีหะอำไพ

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

โพสต์4 ก.พ. 2562 21:28โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2562 05:37 ]

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว  เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 2) และระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามประกาศของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 , ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 เรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร ดังนี้

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อนุบาล 1 เดิม)           รับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562
                                                                        มอบตัวในวันที่  16 มีนาคม 2562
                                                                       เป็นเด็กที่เกิด พ.ศ.2557 – 16 พฤษภาคม 2558

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                             รับสมัครวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562
                                                                      มอบตัวในวันที่  23 มีนาคม 2562
                                                                     เป็นเด็กที่เกิด พ.ศ.2555 – 16 พฤษภาคม 2556

หลักฐานการสมัคร                               1.สำเนาใบสูติบัตร
                                                                   2.สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อแม่/ผู้ปกครอง/เด็ก
                                                                  3.สมุดสุขภาพประจำตัวเด็ก(เล่มสีชมพู)
                                                                  4.เอกสารอื่นๆ ตามที่โรงเรียนขอเพิ่มรายกรณี

http://gg.gg/d1sye
         SCAN QR CODE 


การทดสอบ O-net

โพสต์30 ม.ค. 2562 23:44โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว จะดำเนินการสอบ O-net ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียน จำนวน 3 คนเข้าร่วมสอบ O-net ในครั้งนี้ โดยไปสอบที่โรงเรียนนาอินวิทยาคม ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กีฬากลุ่มเครือข่ายนาอิน - บ้านโคน

โพสต์29 ม.ค. 2562 22:27โดยโรงเรียน บ้านคลองกะพั้ว   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 23:41 ]

 เครือข่ายนาอิน - บ้านโคน จะจัดกีฬาต้านยาเสพติด ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านโคน ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

1-4 of 4