ติดต่อสอบถาม


โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว
เลขที่ 959 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคน
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 055040299
โทรศัพท์ ผอ. 0817078766
E-mail : klongkapua@bkkp.ac.th 


Comments