ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบ้านคลองกะพั้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านโคน
อำเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์  ห่างจากตัวอำเภอพิชัยประมาณ  20 กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ  65กิโลเมตร   และห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  450กิโลเมตร  โทรศัพท์ (ผอ)  0817078766  Email  address : klongkapua@bkkp.ac.th  website : http://www.bkkp.ac.th 

ประวัติความเป็นของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์  เขต 1   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  (บ้านคลองกะพั้ว)  ตำบลบ้านโคน   อำเภอพิชัย   จังหวัดอุตรดิตถ์   เริ่มเปิดเรียนเมื่อ วันที่ 29  เมษายน  พ.ศ.  2503มีนักเรียน ชาย – หญิง  จำนวน  48  คน มีนายชอุ่ม  อินอิว  เป็นครูใหญ่  มีครูสอนคนเดียว ตัวอาคารเป็นอาคารไม้ชั่วคราว โดยราษฎรในหมู่บ้านจัดหาไม้และวัสดุสร้างกันเอง


ทำเนียบบุคลากร
 
Comments